http://www.humofert.gr - Main Section

http://www.humofert.gr - Main Component

Ελιά

Η ελιά αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ποικίλους τύπους εδαφών με μέτρια όξινο έως μέτρια αλκαλικό pH. Η εφαρμογή οργανικής λίπανσης πρέπει να γίνεται κάθε 1-2 χρόνια στους ξηρικούς ελαιώνες και κάθε 3-4 στους ποτιστικούς.

Οι ανάγκες της ξηρικής ελιάς σε μακροστοιχεία ανά καλλιεργητική περίοδο είναι οι εξής:

  • 500-800 γρ. αζώτου ανά δέντρο
  • 200-800 γρ. φωσφόρου ανά δέντρο
  • 400-800 γρ. καλίου ανά δέντρο

Οι ανάγκες της ποτιστικής ελιάς σε μακροστοιχεία ανά καλλιεργητική περίοδο είναι οι εξής:

  • 700-1500 γρ. αζώτου ανά δέντρο
  • 400-1000 γρ. φωσφόρου ανά δέντρο
  • 700-1500 γρ. καλίου ανά δέντρο

Ιδιαιτέρως σημαντικά από τα μακροστοιχεία για την ανάπτυξη και καρποφορία της ελιάς είναι το κάλιο και το ασβέστιο και από τα ιχνοστοιχεία το βόριο. Τις διατροφικές ανάγκες της ελιάς συμπληρώνουν οι βιοδιεγέρτες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελίνες), τα αμινοξέα, τα σάκχαρα και οι βιταμίνες.

Οι σημαντικότερες τροφοπενίες που παρουσιάζει η ελιά είναι οι τροφοπενίες καλίου, ασβεστίου και βορίου.

trofopenia k 250px Η τροφοπενία καλίου προκαλεί χλώρωση και ξήρανση της κορυφής των φύλλων, μικροφυλλία και πρώιμη φυλλόπτωση. Επιπλέον, η έλλειψη καλίου οδηγεί σε μειωμένη βλάστηση, μείωση της παραγωγής και της ελαιοπεριεκτικότητας των καρπών. 
          Τροφοπενία καλίου  

 

H ελιά θεωρείται ασβεστόφιλο δέντρο. Το ασβέστιο επιδρά με έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξή της, επηρεάζοντας την απορρόφηση άλλων θρεπτικών στοιχείων. Σύμπτωμα της τροφοπενίας ασβεστίου στην ελιά είναι η χλώρωση της κορυφής του ελάσματος του φύλλου.

Η τροφοπενία βορίου στην ελιά προκαλεί ξήρανση βλαστών περιμετρικά της κόμης, οι οποίοι έχουν τη μορφή ξερής σκούπας , χλώρωση και νέκρωση του κορυφαίου τμήματος των φύλλων, μικροφυλλία και παραμόρφωση των φύλλων. Επίσης, έλλειψη βορίου προκαλεί παρεμπόδιση σχηματισμού ανθοφόρων οφθαλμών και νέκρωση του επάκριου οφθαλμού, καθυστέρηση στην έναρξη εκπτύξεως της βλάστησης, ανθόπτωση και καρπόπτωση.  trofopenia b 200px
                     Τροφοπενία βορίου

Στους εχθρούς της ελιάς συγκαταλέγονται διάφορα είδη εντόμων, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

Τόσο η προνύμφη όσο και το ενήλικο της μύγας του ελαιόδεντρου ή δάκου, (Bactrocera oleae) τρέφονται από τον καρπό της ελιάς καταστρέφοντάς τον και προετοιμάζοντας το έδαφος για μικροβιακές μολύνσεις που υποβαθμίζουν τη γεύση και την ποιότητα του ελαιόλαδου. Η σίτιση του εντόμου από τον καρπό προκαλεί καρπόπτωση και υποβάθμιση της παραγωγής.

Ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae) εμφανίζει τρεις γενιές ετησίως, μία ανθόβια, μία καρπόβια και μία φυλλόβια. Το επιζήμιο στάδιο είναι αυτό της προνύμφης. Σημαντικότερη είναι η ζημιά που προκαλεί η καρπόβια γενιά, κατά την οποία οι προνύμφες μεγαλώνουν μέσα στον πυρήνα των καρπών με αποτέλεσμα μαζική καρπόπτωση. Αρκετά σημαντική είναι η ζημιά που προκαλείται από την ανθόβια γενιά, ενώ μικρής σπουδαιότητας είναι η ζημιά από τη φυλλόβια γενιά.

Ο οτιόρρυγχος (Otiorrhynchus cribricollis) επιτίθεται στο φύλλωμα και τους τρυφερούς βλαστούς της ελιάς κατά το στάδιο του ενήλικου δημιουργώντας μικρές ημικυκλικές εγκοπές στην περιφέρεια του φύλλου.

Ο θρίπας της ελιάς (Liothrips oleae Costa) επιτίθεται σε φύλλα, βλαστούς, άνθη και καρπούς. Οι νύμφες και τα ενήλικα άτομά του διαρρηγνύουν την επιδερμίδα και απομυζούν τους χυμούς. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της προσβολής είναι η χλώρωση και η ξήρανση, η μειωμένη ανάπτυξη των καρπών καθώς και η παραμόρφωση φύλλων και καρπών.

Από τις δύο γενιές που έχει ετησίως η βαμβακάδα της ελιάς (Euphyllura olivina), η δεύτερη είναι η πιο επικίνδυνη γιατί αναπτύσσεται στις ταξιανθίες και προκαλεί αποβολή των ανθέων. Επίσης βλάπτει το δέντρο και με έμμεσο τρόπο αφού παράγει κηροειδή εκκρίματα και προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Το σκαθάρι του φλοιού της ελιάς (Phloeotribus scarabaeoides Bern) τρέφεται από το ξύλο αλλά και τα μπουμπούκια της ελιάς, τόσο στο στάδιο της προνύμφης όσο και του ακμαίου. Στα προσβεβλημένα δέντρα παρατηρείται καταστροφή των μπουμπουκιών, πολύ σκούρο χρώμα στο φλοιό, ξήρανση κλάδων και συχνά ολική καταστροφή του δέντρου.

Οι προνύμφες της ζεύζερας (Zeuzera pyrina L.) και του κόσσου (Cossus cossus L.) εξορύσσουν στοές στο ξύλο της ελιάς, προκαλώντας ξήρανση κλαδίσκων και μεγάλων κλάδων, ενώ μπορούν να νεκρώσουν και ολόκληρο το δέντρο.

Το λεκάνιο ή μαύρη ψώρα της ελιάς (Saissetia oleae Olivier) κατά το ενήλικο στάδιο προσκολλάται στον ξενιστή και απομυζά τους χυμούς του, οδηγώντας σε φυλλόπτωση, μείωση της ζωτικότητας και της παραγωγικότητας του δέντρου. Επιπλέον, εκκρίνει ένα κολλώδες μελίτωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς, με αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας.

Ο ασπιδιωτός της ελιάς (Aspidiotus nerii) προτιμά το κάτω μέρος του φύλλου και μετακινείται πολύ λίγο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι νύμφες του διατρυπούν το δέντρο και απομυζούν τους χυμούς του, προκαλώντας φυλλόπτωση, ξήρανση βλαστών και παραμόρφωση καρπών, γενική εξασθένιση και τελικά υποβάθμιση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

H παρλατόρια της ελιάς (Parlatoria oleae) παραμένει σταθερή στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και απομυζά τους φυτικούς χυμούς. Προκαλεί μείωση της ανάπτυξης και ξήρανση κλαδίσκων, παραμορφώσεις καρπών και φύλλων και εμφάνιση μωβ στιγμάτων στους καρπούς. Τελικά προκαλείται απώλεια λαδιού έως και 20% στους ελαιόκαρπους, ενώ οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές δεν είναι αποδεκτές για κονσερβοποίηση.

To λεπιδόσαφες (Lepidosaphes ulmi L.) είναι ένα μη κινητικό έντομο, το οποίο προσβάλλει μικρούς και μεγάλους κλάδους και καρπούς της ελιάς. Τους διατρυπά και απομυζά τους χυμούς τους ενώ ταυτόχρονα τους επικαλύπτει με μία κηρώδη ουσία. Τελικά οδηγεί σε ξήρανση κλάδων και ολόκληρου του φυτού.

Η ελιά προσβάλλεται από μυκητιάσεις και βακτηριάσεις.

Το κυκλοκόνιο ή «μάτια παγωνιού» (Cycloconium oleaginum) προσβάλλει τα φύλλα, τους μίσχους φύλλων, ανθέων, ταξιανθιών και καρπών. Εμφανίζεται κυρίως στα παλαιότερα και κατώτερα μέρη του δέντρου. Στα φύλλα σχηματίζονται καστανές κηλίδες με καπνώδη υφή, που συχνά έχουν χλωρωτική άλω. Προκαλεί φυλλόπτωση, ανθόπτωση, συρρίκνωση και πτώση καρπών και ξήρανση κλάδων. Επιβιώνει στα προσβεβλημένα φύλλα που παραμένουν επί του δέντρου. Για την πραγματοποίηση της μόλυνσης είναι απαραίτητη η βροχή ή η υψηλή υγρασία και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (6-12°C).

To γλοιοσπόριο ή παστέλλα (Gloeosporium olivarum) προσβάλλει κυρίως τους ώριμους καρπούς, οι οποίοι είτε πέφτουν στο έδαφος και σαπίζουν είτε παραμένουν στο δέντρο και υφίστανται ξηρά σήψη (μουμιοποίηση). Όσο οι καρποί είναι πράσινοι εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην ασθένεια. Απαραίτητη για τη μόλυνση είναι η ύπαρξη υψηλής σχετικής υγρασίας και μέτριας θερμοκρασίας (10-25°C). Τα σπόρια του μύκητα διαχειμάζουν στους προσβεβλημένους καρπούς και φύλλα, επί του δέντρου ή του εδάφους. Η προσβολή των ελαιόκαρπων από δάκο διευκολύνει την εγκατάσταση του γλοιοσπορίου στον καρπό.

Η βούλα (Camarosporium dalmaticum) προσβάλλει μόνο τους καρπούς και παρουσιάζεται με δύο μορφές, την ξεροβούλα και τη σαποβούλα. Η ξεροβούλα συναντάται στους ανώριμους καρπούς με το σχηματισμό καστανών βυθισμένων ξηρών κηλίδων, ενώ η σαποβούλα παρατηρείται σε ημιώριμους και ώριμους καρπούς οι οποίοι αρχικά σαπίζουν και στη συνέχεια αφυδατώνονται. Η βούλα συνδέεται άμεσα με την παρουσία δάκου και αναπτύσσεται άνετα σε θερμοκρασίες 20-30°C.

Η αδρομύκωση της ελιάς οφείλεται στους μύκητες Verticillium dahliae και Phoma incompta.

O μύκητας Verticillium dahliae μπορεί να προκαλέσει απότομο μαρασμό (αποπληξία) ή βραδεία αποξήρανση, η οποία εκδηλώνεται σε ορισμένους κλάδους (ημιπληγία). Στην αποπληξία τα φύλλα καρουλιάζουν, ξηραίνονται και παραμένουν προσκολλημένα στα κλαδιά ενώ στην ημιπληγία παρατηρείται χλώρωση, αποξήρανση και πτώση των φύλλων. Επιπλέον παρατηρείται ξήρανση των κλάδων και στις δυο περιπτώσεις. Ο μύκητας επιβιώνει για χρόνια στο έδαφος ή σε ζιζάνια ξενιστές.

Ο Phoma incompta προκαλεί βαθμιαία μάρανση των βλαστών. Στο προσβεβλημένο δέντρο οι περισσότεροι βλαστοί είναι ξεροί και έχουν έντονο καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου, τα ξερά φύλλα διατηρούνται πάνω στους βλαστούς και συναντώνται επίσης διάσπαρτοι πράσινοι βλαστοί. Τα σπόρια του μύκητα μεταφέρονται με τη βροχή και η ανάπτυξή του ευνοείται από θερμοκρασίες 25-29°C.

Ο μύκητας Armillaria mellea προσβάλει τη ρίζα του δέντρου προκαλώντας σηψιρριζία. Συμπτώματα της ασθένειας είναι η χλώρωση, η φυλλόπτωση, η αναστολή της ανάπτυξης και ο αιφνίδιος μαρασμός του δέντρου. Ο μύκητας επιβιώνει στο νεκρό ιστό της προσβεβλημένης ρίζας εντός του εδάφους και από κει προκαλεί νέες μολύνσεις.

Η κερκόσπορα (Cercospora cladosporioides) είναι μυκητολογική ασθένεια η οποία εκδηλώνεται με καστανές ακανόνιστου σχήματος κηλίδες σε καρπούς, καθώς και χλώρωση και μάρανση στα φύλλα.

Το ωίδιο της ελιάς προκαλείται από το μύκητα Leveillula taurica που εισέρχεται στο φυτό δια μέσου των στομάτων των φύλλων. Προκαλεί αρχικά χλώρωση, μετά νέκρωση και πτώση των φύλλων, καθώς και μείωση της παραγωγής.

Η καρκίνωση ή φυματίωση της ελιάς οφείλεται στο βακτήριο Pseudomonas savastanoi. Το βακτήριο αυτό προκαλεί τη δημιουργία όγκων σε κλαδιά, κορμό και ρίζες. Στους καρπούς εμφανίζονται σκούρα στίγματα, συνήθως με χλωρωτική άλω, και υποβαθμίζεται η ποιότητά τους. Τα κλαδιά ξηραίνονται, η ανάπτυξη αναστέλλεται και το φυτό εξασθενεί. Το βακτήριο εισέρχεται από πληγές που προκαλούνται από τις διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές, από το χαλάζι ή από τα φακίδια των καρπών.

ΘΡΕΨΗ - Βασική λίπανση

Η βασική λίπανση στην ελιά στοχεύει αφενός στην παροχή της απαραίτητης για την καλλιέργεια οργανικής ουσίας, η οποία διατηρεί τη δομή του εδάφους και βελτιώνει την υδατοϊκανότητά του. Αφετέρου, κατά τη βασική λίπανση, χορηγούνται στους ξηρικούς ελαιώνες οι συνολικές απαιτούμενες ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και καλίου, ενώ στους ποτιστικούς το 70% του απαιτούμενου αζώτου, όλος ο φώσφορος και το 90% του καλίου. Επιπλέον, ανάλογα με τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης, μπορούν να προστεθούν στο έδαφος κατά τη βασική λίπανση βόριο και μαγνήσιο. Η εφαρμογή της βασικής λίπανσης στους ξηρικούς ελαιώνες γίνεται πριν την περίοδο των βροχοπτώσεων με ενσωμάτωση των λιπασμάτων στο έδαφος, ενώ στους ποτιστικούς γίνεται προς τα τέλη του χειμώνα, επίσης με ενσωμάτωση και σε κάθε περίπτωση πριν το κρίσιμο στάδιο της διαφοροποίησης των οφθαλμών κατά τους μήνες Φεβρουάριο- Μάρτιο.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για τη βασική λίπανση της ελιάς είναι:

Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης GRENA SPECIAL5-3-2
Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης BIOFERTIN τύποι NPK 6-8-15 και 10-4-3
Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης ECO PLANT FOOD τύποι NPK 7-5-12 και 4-6-10

ΘΡΕΨΗ - Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση της ελιάς, που εφαρμόζεται μόνο στις ποτιστικές καλλιέργειες, αποσκοπούμε να συμπληρώσουμε τη βασική λίπανση και να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες της ποτιστικής ελιάς σε άζωτο, κατά τα κρίσιμα στάδια της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της σκλήρυνσης του πυρήνα, και σε κάλιο κατά το στάδιο έναρξης της ελαιογένεσης (Αύγουστος), ώστε να πετύχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη, ανθοφορία και καρποφορία. Επιπλέον, με την επιφανειακή λίπανση φροντίζουμε να διατηρούμε καλή δομή του εδάφους, ώστε τα προϊόντα θρέψης να απορροφώνται στο μέγιστο από τα φυτά.

Τα προϊόντα που προτείνει η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την επιφανειακή λίπανση της ελιάς είναι:

Το υδατοδιαλυτό οργανικό λίπασμα αζώτου BIOFERTIN-S 15-0-0
Οργανοχουμικά λιπάσματα STRONG, FORCE και DRY-HUM
Φυσικοί ενεργοποιητές εδάφους ACT-1 και MUST

ΘΡΕΨΗ - Διαφυλλική λίπανση

Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με υδατοδιαλυτά και υγρά λιπάσματα και βιοδιεγέρτες στα στάδια της ανθοφορίας, καρποφορίας, σκλήρυνσης του πυρήνα και γεμίσματος του καρπού έχουν πολύ σημαντικά οφέλη. Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα είναι άμεση, η ποσότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων μικρή και επιπλέον, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτός ο συνδυασμός των λιπασμάτων με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, δεν προστίθεται εργατικό κόστος και καύσιμα για την εφαρμογή.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ διαθέτει μεγάλη γκάμα υδατοδιαλυτών και υγρών λιπασμάτων και βιοδιεγερτών, κατάλληλων για τη διαφυλλική λίπανση της ελιάς:

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα FAST GROW και FAST GROW PLUS
Υγρά λιπάσματα GROWER
Εκχυλίσματα φυκιών ACADIAN και PROTON-P
Βιοδιεγέρτης ανάπτυξης PERFECT και FERTAMINO
Βιοδιεγέρτες ανάπτυξης- καρπόδεσης STIMPLEX και NATREG
Βιοδιεγέρτης καρπόδεσης S-M-F
Οργανικά λιπάσματα με αμινοξέα FISH-FERT, AMINAL και BIOFERTIN-L 7-0-0

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ιχνοστοιχεία

Για την πρόληψη των τροφοπενιών που εμφανίζονται στην ελιά συστήνουμε τη χρήση μιγμάτων ιχνοστοιχείων, αλλά και ειδικών λιπασμάτων για την καταπολέμηση τροφοπενιών μεμονωμένων ιχνοστοιχείων, όπως του βορίου, που είναι η πιο συνηθισμένη και από τις πιο σημαντικές στην ελιά. Επειδή τα περισσότερα ιχνοστοιχεία που περιέχονται μέσα στα μίγματα βρίσκονται σε χηλική μορφή, η αφομοίωσή τους από τα φυτά είναι πολύ γρήγορη και γι' αυτό τα μίγματα είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της εμφάνισης τροφοπενιών.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την κάλυψη των αναγκών της ελιάς σε ιχνοστοιχεία προτείνει:

Μίγματα ιχνοστοιχείων COMBI-MIX, ELEM-MIX και DIA-MIX

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Βόριο

Η τροφοπενία βορίου προκαλεί μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση. Για το λόγο αυτό οι προληπτικοί ψεκασμοί με σκευάσματα βορίου στα στάδια της άνθησης και της καρπόδεσης θεωρούνται αναγκαίοι. Επιπλέον, συνηθίζεται και η προσθήκη βορίου στην καλλιέργεια κατά τη βασική λίπανση.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ προτείνει τα παρακάτω λιπάσματα βορίου για την καλλιέργεια της ελιάς:

Μίγμα Βορίου-Αμινοξέων σε υδατοδιαλυτή σκόνη DIA-B
Υγρό λίπασμα Αζώτου- Βορίου με εκχύλισμα φυκιών Acadian NBA
Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου-Βορίου-Μολυβδαινίου με αμινοξέα ΑΜΙΝΑ Zi-Bo-Mo
Υγρό λίπασμα βορίου BORONIL
Υγρό λίπασμα βορίου με εκχύλισμα φυκιών SEABOR
Λίπασμα Βορίου σε υδατοδιαλυτή σκόνη ELEM-B

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ – Κάλιο

Οι ανάγκες της ελιάς σε κάλιο είναι μεγάλες και έλλειψη του μακροστοιχείου αυτού έχει ως αποτέλεσμα μείωση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.

Η HUMOFERT ABETE για την κάλυψη των αναγκών της ελιάς σε κάλιο προτείνει:

Υγρό λίπασμα καλίου RIMAS
Υγρό λίπασμα καλίου GROWER 0-0-27
Υγρό λίπασμα θειοθειικού καλίου THIO-S-KAL

Επικοινωνία

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061  Fax. 210 281 7971
e-mail : info@humofert.gr

facebooktweetergooglein

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές

Πνευματικά δικαιώματα HUMOFERT ΑΒΕΤΕ © 2015. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος