http://www.humofert.gr - Main Section

http://www.humofert.gr - Main Component

Κερασιά

Η θρέψη της κερασιάς είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων το είδος και η ανάλυση του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, η καλλιεργούμενη ποικιλία και η ηλικία της καλλιέργειας. Παρόλ’ αυτά μετά από πολυετή συστηματική έρευνα έχει βρεθεί ότι οι ετήσιες θρεπτικές ανάγκες της κερασιάς ανά στρέμμα στα κύρια μακροστοιχεία είναι οι εξής:

 • 8-12 κιλά αζώτου ανά στρέμμα
 • 4-6 κιλά φωσφόρου ανά στρέμμα
 • 6-12 κιλά καλίου ανά στρέμμα

Έκτος από τα κύρια μακροθρεπτικά στοιχεία (N, P, K), η κερασιά, όταν καλλιεργείται σε όξινα εδάφη, χρειάζεται προσθήκη ασβεστίου και μαγνησίου ενώ γενικά έχει υψηλές ανάγκες σε ψευδάργυρο, βόριο, μαγγάνιο και σίδηρο. Επιπλέον, στην ολοκληρωμένη θρέψη της κερασιάς συμβάλλουν οι φυσικές προωθητικές ουσίες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελλίνες), τα αμινοξέα, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες. Η κερασιά προτιμά εδάφη πηλώδη, πηλοαμμώδη και αμμοπηλώδη ή και αργιλώδη με ικανοποιητική περιεκτικότητα σε άμμο ή χονδρόκοκκο υλικό ώστε να εξασφαλίζεται καλή αποστράγγιση. Ιδανικό εύρος pH θεωρείται το 6 - 7,5.

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες τροφοπενίες στην κερασιά είναι η τροφοπενία ψευδαργύρου, βορίου, μαγγανίου και σιδήρου.

Zn deficiency cropped

Τροφοπενία ψευδαργύρου στα αρχικά στάδια βλάστησης της κερασιάς προκαλεί νανισμό της νέας βλάστησης, χλώρωση των φύλλων μεταξύ των νευρώσεων και φυλλόπτωση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται ή οι βλαστοί που εκπτύσσονται σχηματίζουν ροζέτα λόγω βραχυγονατώσεως και έχουν μικρά φύλλα, ενώ οι παραγόμενοι καρποί είναι μικροί με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της παραγωγής.

                           Τροφοπενία ψευδαργύρου  

 

Έλλειψη βορίου προκαλεί χλώρωση μεταξύ των νευρώσεων και περιφερειακή νέκρωση των φύλλων ενώ οι βλαστοί δεν αναπτύσσονται κανονικά και οι οφθαλμοί νεκρώνονται.

Έλλειψη μαγγανίου προκαλεί χλώρωση μεταξύ των νευρώσεων των φύλλων.

Έλλειψη σιδήρου προκαλεί χλώρωση μεταξύ των νευρώσεων των φύλλων και σε σοβαρές περιπτώσεις νέκρωση των φύλλων και πτώση. Οι κλάδοι έχουν ασθενική ανάπτυξη και οι κορυφές νεκρώνονται.

Fe deficiency 250px
  Τροφοπενία σιδήρου

Βλαστορύκτης ή καρπόκαψα

Εχθρός: Grapholitha molesta (Λεπιδόπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Η προνύμφη είναι υπόλευκη-κίτρινη με μήκος 12-14 mm, το ακμαίο καστανό με μήκος 7-8 mm και ολοκληρώνει 5-6 γενιές ανά έτος. Διαχειμάζει ως προνύμφη σε ρωγμές του κορμού, κάτω από ξερούς φλοιούς και στο έδαφος σε μικρό βάθος, απ’ όπου την εποχή έκπτυξης των φυλλοφόρων οφθαλμών, εκκολάπτονται τα ενήλικα, τα οποία ωοτοκούν στα φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς. Η επόμενη γενιά προνυμφών εισέρχεται στους νεαρούς βλαστούς από την κορυφή τους, ορύσσει στοά προς τα κάτω και όταν αναπτυχθεί πλήρως εξέρχεται από το βλαστό και εισέρχεται στο φλοιό και άλλες προστατευμένες θέσεις. Όταν οι βλαστοί σκληρύνουν, οι προνύμφες προσβάλλουν τους καρπούς, όπου νωρίς την περίοδο τα φαγώματα είναι επιφανειακά, ενώ κοντά στην ωρίμανση εισέρχονται στο εσωτερικό τους. Η ωοτοκία γίνεται στους καρπούς.

 

Μύγα των κερασιών ή σκουλήκι των κερασιών ή ραγολέτιδα

Εχθρός: Rhagoletis cerasi (Δίπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Η προνύμφη της είναι λευκή-υπόλευκη, ακέφαλη και άποδη, μήκους 6 mm και το τέλειο είναι μαύρο γυαλιστερό, με κίτρινη κεφαλή, κεραίες και scutellum και μήκος 4-5 mm. Διαχειμάζει ως νύμφη στο έδαφος σε μικρό βάθος και στο τέλος της άνοιξης εμφανίζονται τα ακμαία, τα οποία ωοτοκούν στους καρπούς κατά το στάδιο του μεταχρωματισμού, δηλαδή πριν την ωρίμανση. Τα θηλυκά εναποθέτουν 100-200 αυγά το καθένα. Οι προνύμφες τρέφονται από τη σάρκα του καρπού και όταν ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους πέφτουν στο έδαφος για διαχείμαση. Το έντομο συμπληρώνει πάνω από δύο γενιές παρθενογενετικά, μπορεί να βλάψει ολοκληρωτικά την παραγωγή, ενώ προκαλείται και δευτερεύουσα ζημιά μέσω δευτερογενών προσβολών.

 

Η ψώρα του San Jose

Εχθρός: Quadraspidiotus perniciosus (Ομόπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Η ψώρα του San Jose είναι κοκκοειδές που έχει 3 γενεές το χρόνο και διαχειμάζει κυρίως ως ενήλικο θηλυκό, το οποίο γεννά τις νεαρές έρπουσες (ζωοτόκα). Το δεύτερο και τρίτο στάδιο είναι ακίνητα και αποκτούν ασπίδιο, που τα προστατεύει. Τα όργανα που προσβάλλονται είναι ο κορμός, οι βραχίονες, οι βλαστοί και οι καρποί. Οι κλάδοι, οι βλαστοί και ο κορμός καλύπτονται από τα ασπίδια του κοκκοειδούς και σε σοβαρές προσβολές προκαλείται αποξήρανση. Οι καρποί, αν προσβληθούν σε αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους, παρουσιάζουν παραμορφώσεις και μικροκαρπία, ενώ αν προσβληθούν κοντά στην ωρίμανση, εμφανίζουν κόκκινες κηλίδες. Η προσβολή φύλλων είναι πιο σπάνια και συμβαίνει όταν έχουμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς του Q. perniciosus.

 

Καπνώδης ή μυλωνάς

Εχθρός: Capnodis tenebrionis (Κολεόπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Το τέλειο άτομο έχει μήκος 1,5-3 cm, λευκό κεφάλι με μαύρες κηλίδες και μαύρο σώμα. Η προνύμφη είναι λευκή με σκούρο κεφάλι, έχει θώρακα πλατύτερο του υπόλοιπου σώματος και μήκος 6-10 cm. Διαχειμάζει σε διάφορα καταφύγια ως ακμαίο, το οποίο την άνοιξη εξέρχεται και τρέφεται με φύλλα, κάτι που δεν αποτελεί σημαντική προσβολή. Το καλοκαίρι ωοτοκεί στο λαιμό του δέντρου και οι εκκολαπτόμενες προνύμφες εισέρχονται στο λαιμό, δημιουργούν στοά κάτω από το φλοιό αλλά και μέσα στο ξύλο, που προχωράει προς τα πάνω φτάνοντας και ξεπερνώντας ακόμα και το 1,5 μέτρο. Οι προνύμφες στη συνέχεια νυμφώνονται σε θάλαμο κοντά στο φλοιό στο λαιμό του δέντρου και διαχειμάζουν. Τα νεαρά δεντρύλλια νεκρώνονται άμεσα ενώ τα μεγάλα δέντρα υφίστανται σοβαρή ζημιά και τελικά νεκρώνονται.

 

Καλιρόη

Εχθρός: Caliroa cerasi (Υμενόπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Έχει δύο γενιές το χρόνο και διαχειμάζει στο έδαφος ως προνύμφη, η οποία είναι μαύρη, γλοιώδης και έχει μήκος μέχρι 1 cm. Τα τέλεια εμφανίζονται με την έκπτυξη των οφθαλμών και ωοτοκούν σε φύλλα κατά τον Απρίλιο-Μάιο σχίζοντας την κάτω επιφάνειά τους και τοποθετώντας τα αυγά στο παρέγχυμα. Οι προνύμφες τρώνε την άνω επιδερμίδα και το παρέγχυμα των φύλλων, δίνοντάς τους την εικόνα δαντέλας. Τα αυγά της δεύτερης γενιάς εναποθέτονται στα φύλλα τον Ιούλιο-Αύγουστο.

 

Σφαιρολεκάνιο

Εχθρός: Spaerolecanium prunastri (Ημίπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Έχει μια γενιά το χρόνο. Το σώμα του είναι μαύρο και ημισφαιρικό. Διαχειμάζει ως νύμφη 2ου σταδίου, τα ενήλικα εμφανίζονται το Μάρτιο-Απρίλιο και ωριμάζουν από αρχές Ιουνίου. Οι κινητές μορφές του εμφανίζονται κατά τον Ιούνιο με Ιούλιο.

 

Σκολύτης

Εχθρός: Scolytus rugulosus (Κολεόπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Το ακμαίο του είναι καστανό με μήκος 2-3 mm και η προνύμφη λευκή, άποδη και ευκέφαλη, μήκους 3-5 mm. Έχει 2 γενιές το χρόνο και διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη στη στοά της, ενώ την άνοιξη τα ακμαία εξέρχονται και τρώνε τους οφθαλμούς και το φλοιό των τρυφερών βλαστών. Το ακμαίο ανοίγει μητρική στοά και ωοτοκεί κατά μήκος της σε βοθρία και μετά ανοίγει θυγατρικές στοές.

 

Ωτιόρρυγχος ή κλεωνός

Εχθρός: Otiorrhynchus spp (Κολεόπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Είναι μικρό σκαθάρι που προσβάλλει τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς. Έχει μήκος 15 mm και διαχειμάζει ως προνύμφη στο έδαφος, όπου τρέφεται από τις ρίζες των δέντρων. Μετά την πτώση των πετάλων την άνοιξη, μεταμορφώνεται σε ακμαίο και, εφόσον δε βρει χαμηλή τρυφερή βλάστηση, αναρριχάται από τον κορμό των δένδρων κατά τις νυχτερινές ώρες για να τραφεί.

 

Τετράνυχος

Εχθρός: Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae, Tetranichidae), κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi, Tetranichidae) και το άκαρι Aculus schlechtendali (Eriophyidae).

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Οι τετράνυχοι προσβάλουν κυρίως τα φύλλα, από τα οποία απομυζούν τους χυμούς, προκαλώντας χλώρωση στην επάνω επιφάνεια ενώ στην κάτω επιφάνεια διακρίνονται οι θέσεις των αποικιών τους ως ασημόχρωμες και ελαφρά βυθισμένες κηλίδες. Σε έντονη προσβολή τα φύλλα καρουλιάζουν, ξηραίνονται και πέφτουν με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική απώλεια της παραγωγής. Μπορεί να προσβληθούν επίσης τα στελέχη, τα άνθη και οι καρποί. Η δραστηριότητά τους κορυφώνεται στο τέλος της άνοιξης και το καλοκαίρι. Διαχειμάζουν στο στάδιο του αυγού και συμπληρώνουν πολλές γενεές το έτος.

 

Μαύρη αφίδα της κερασιάς

Εχθρός: Myzus cerasi (Ημίπτερα)

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Το ενήλικο άτομο έχει σώμα σε σχήμα αμυγδάλου, μήκος 2 - 3 mm και χρώμα από κιτρινοπράσινο έως ροζ - κόκκινο. Επίσης μπορεί να είναι πτερωτό ή άπτερο. Έχει πολλές αλληλοκαλυπτόμενες γενιές και διαχειμάζει στο στάδιο του αυγού. Προκαλεί άμεση ζημιά στα δέντρα μέσω της διατροφής από τα φύλλα όταν οι αποικίες της είναι μεγάλες, άλλα σημαντικότερη είναι η έμμεση ζημιά λόγω της μετάδοσης ιών στα φυτά.

 

Κομβονηματώδεις

Εχθρός: Meloidogyne spp.

Βιολογικός κύκλος / ζημιά: Προκαλούν υπερτροφίες στις ρίζες, των οποίων το σχήµα και το µέγεθος ποικίλει ανάλογα µε το είδος του νηµατώδους. Ως αποτέλεσμα, το δέντρο παρουσιάζει χλώρωση, μειωμένη ανάπτυξη και σταδιακή µάρανση. Οι νηματώδεις αποτελούν μεγάλο πρόβλημα κατά τις επαναφυτεύσεις κερασεώνων καθώς και ως φορείς ιώσεων, οι οποίες μπορεί να είναι πιο καταστρεπτικές από τους νηματώδεις.

Εξώασκος

Παθογόνο: Ο μύκητας Taphrina deformans (Ασκομύκητας)

Συμπτώματα: Yπερπλασία των φύλλων, ανώμαλη πάχυνση, παραμόρφωση και κατσάρωμα του ελάσματος και υπερπλασία άλλων μερών του υπέργειου τμήματος του φυτού. Τα φύλλα ξεραίνονται και πέφτουν, ενώ το δέντρο σχηματίζει νέα υγιή βλάστηση εις βάρος της καρποφορίας και προκαλείται καρπόπτωση. Επιπλέον, μπορεί να προσβληθούν τα άνθη, οι καρποί και οι τρυφεροί βλαστοί.

Συνθήκες ανάπτυξης: Διαχειμάζει στους οφθαλμούς ή σε πτυχώσεις του φλοιού των κλάδων και του κορμού με μορφή σπορίων. Τα σπόρια βλαστάνουν υπό υψηλή σχετική υγρασία και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (10-20°C) την άνοιξη.

Κορύνεο

Παθογόνο: Ο μύκητας Wilsonomyces carpophilus ή Stigmina carpophila ή Coryneum beijerinckii ή Clasterosporium carpophilum (Αδηλομύκητας).

Συμπτώματα: Προσβάλλει βλαστούς, οφθαλμούς, άνθη, φύλλα και καρπούς. Στα φύλλα δημιουργούνται νεκρωτικές κηλίδες που αποξηραίνονται και πέφτουν, αφήνοντας «τρύπες από σκάγια», οι οποίες όταν αυξηθούν, συνενώνονται με αποτέλεσμα τα φύλλα να φαίνονται σχισμένα και ακολουθεί φυλλόπτωση. Στους καρπούς επίσης εμφανίζονται νεκρωτικές κηλίδες ενώ στους βλαστούς δημιουργούνται έλκη, με αποτέλεσμα την αποξήρανση οφθαλμών, ανθέων και «μπουκέτων». Συχνά στις κηλίδες και τα έλκη παρατηρείται έκκριση κόμμεος. Η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει ξήρανση μεγάλων κλάδων ή και ολόκληρου του δέντρου.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας διαχειμάζει στα έλκη των βλαστών και στους οφθαλμούς. Το παθογόνο θέλει υγρό καιρό και θερμοκρασίες 9-27°C για να αναπτυχθεί.

Αδρομύκωση

Παθογόνο: Ο μύκητας Verticillium dahliae (Αδηλομύκητας)

Συμπτώματα: Ο μύκητας αναπτύσσεται μέσα στα αγγεία του φυτού, όπου παρατηρείται καστανός μεταχρωματισμός. Αρχικά εκδηλώνεται χλώρωση, μετά καρούλιασμα και ξήρανση των φύλλων και τελικά φυλλόπτωση και αποξήρανση των κλάδων. Χαρακτηριστικό των αδρομυκώσεων είναι η ημιπληγία, δηλαδή η εκδήλωση συμπτωμάτων αρχικά στη μία πλευρά των προσβεβλημένων φύλλων ή κλάδων, και στη συνέχεια και στην άλλη πλευρά. Τελικά μπορεί να αποξηραθεί ολόκληρο το δέντρο.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται σε θερμοκρασίες 21-27°C. Το παθογόνο διαχειμάζει στα υπολείμματα καλλιεργειών και ζιζανίων στο έδαφος, η είσοδός του γίνεται από τη ρίζα και στη συνέχεια τα κονίδιά του μεταφέρονται και προσβάλλουν το υπέργειο τμήμα.

Κυλινδροσπορίωση

Παθογόνο: Ο μύκητας Blumeriella jaapi (Ασκομύκητας)

Συμπτώματα: Στα φύλλα εμφανίζονται ερυθροπορφυρές κηλίδες, οι οποίες από κάτω καλύπτονται από τις καρποφορίες του μύκητα. Οι κηλίδες τελικά νεκρώνονται και αποκολλώνται αφήνοντας «τρύπες από σκάγια». Ακολουθεί χλώρωση και φυλλόπτωση ενώ τα δέντρα γίνονται καχεκτικά, ευπαθή στους χειμερινούς παγετούς και παράγουν καρπούς που δεν ωριμάζουν κανονικά.

Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο διαχειμάζει στα πεσμένα φύλλα και οι προσβολές συμπίπτουν με την πτώση των πετάλων. Χρειάζεται υγρό καιρό και θερμοκρασίες 15-20°C για να βλαστήσει.

Ανθράκωση

Παθογόνο: Ο μύκητας Apiognomonia erythrostoma συν. Gnomonia erythrostoma (Ασκομύκητας)

Συμπτώματα: Περιφερειακή χλώρωση στα φύλλα που στη συνέχεια νεκρώνονται αλλά παραμένουν στο δέντρο. Τα δέντρα γίνονται καχεκτικά και μη παραγωγικά. Οι καρποί προσβάλλονται σπάνια και εμφανίζουν μαύρες σκληρές κηλίδες, παραμόρφωση και καρπόπτωση.

Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο διαχειμάζει σε νεκρά φύλλα στο έδαφος, ενώ η ασθένεια χρειάζεται υγρό καιρό για να εκδηλωθεί.

Φαιά σήψη

Παθογόνο: Ο μύκητας Monilia laxa (Ασκομύκητας)

Συμπτώματα: Ξεκινάει από τα άνθη με καστανή σήψη και ξήρανση, που προχωράει σε ολόκληρη την ταξιανθία, στους βλαστούς και τους μεγαλύτερους κλάδους, όπου προκαλεί βύθιση του φλοιού και σχηματισμό έλκους. Το φυτό δημιουργεί επουλωτικό ιστό γύρω από το έλκος ενώ παρατηρείται και εκροή κόμμεος από τα έλκη και τις νεκρές κορυφές των κλάδων. Στους καρπούς σχηματίζεται αρχικά κυκλική κηλίδα, που επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Σε υψηλή υγρασία σχηματίζονται οι εξανθήσεις του μύκητα πάνω στα φυτικά μέρη. Η ασθένεια προκαλεί μείωση της παραγωγής και εξασθένηση των δέντρων.

Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο διαχειμάζει στις αποξηραμένες ταξιανθίες, τους μουμιοποιημένους καρπούς και τα έλκη. Την άνοιξη τα σπόρια διασπείρονται με τον άνεμο και τη βροχή και προσβάλλουν τους εκπτυσσόμενους ανθοφόρους οφθαλμούς. Η εκδήλωση της ασθένειας ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (5-27°C).

Σηψιρριζίες

Παθογόνα: Οι μύκητες Armillaria mellea (Βασιδιομύκητας) και Rosellinia necatrix (Ασκομύκητας)

Συμπτώματα: Καχεξία, χλώρωση, φυλλόπτωση και τελικά ξήρανση. Η εξέλιξη της ασθένειας είναι αργή εκτός κι αν προσβάλλονται πολύ νεαρά δέντρα ή αν η προσβολή ξεκινάει από την κεντρική ρίζα, οπότε και είναι πολύ γρήγορη και το δέντρο εκδηλώνει αποπληξία. Η επέκταση του παθογόνου στο δεντροκομείο γίνεται κατά κηλίδες. Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται είτε μέσω επαφής των ριζών είτε μέσω των ριζομόρφων των μυκήτων, που εξαπλώνονται εντός εδάφους αρκετά μέτρα από το δέντρο. Ο φλοιός αποκολλάται εύκολα και αναδύεται έντονη οσμή μανιταριού, ενώ μεταξύ του φλοιού και του ξύλου σχηματίζονται πυκνές λευκές μυκηλιακές πλάκες που μοιάζουν με βεντάλια.

Συνθήκες ανάπτυξης: Διαχειμάζουν με το μυκήλιο και τα ριζόμορφα στα προσβεβλημένα δέντρα, τις σηπόμενες ρίζες ή μέσα το έδαφος. Η ασθένεια ευνοείται από την υψηλή υγρασία.

Σήψη του λαιμού

Παθογόνο: Ωομύκητες του γένους Phytophthora

Συμπτώματα: Οι προσβολές εμφανίζονται στο λαιμό και τη βάση του κορμού και ξεκινούν από πληγές στις κύριες ρίζες ή το λαιμό. Ο φλοιός εξωτερικά γίνεται πιο σκούρος, βυθίζεται και μοιάζει βρεγμένος, ενώ η ασθένεια προχωράει προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στα νεαρά δεντρύλλια η ασθένεια εξελίσσεται ταχύτατα και τα ξηραίνει ενώ στα μεγάλα δέντρα αρχικά εντοπίζεται σε ένα τμήμα του κορμού ή της ρίζας αλλά σταδιακά τον περιβάλει ολόκληρο και τότε το δέντρο ξηραίνεται. Στην προσβεβλημένη περιοχή του κορμού ο φλοιός σχίζεται και δημιουργείται έλκος ενώ σημειώνεται και έκκριση κόμμεος.

Συνθήκες ανάπτυξης: Τα σπόρια του μύκητα μπορούν να επιβιώσουν στο έδαφος για πολλά χρόνια, διαχειμάζει όμως και σε ασθενείς ιστούς. Μεταδίδεται με τη βροχή και το πότισμα.

Bακτηριακό έλκος

Παθογόνο: Tο βακτήριο Pseudomonas syringae

Συμπτώματα: Η ασθένεια προκαλεί τη δημιουργία ελκών στους κλάδους, η οποία ακολουθείται από ξηράνσεις οφθαλμών, κεντριών, κλαδίσκων και κλάδων και από εκροή κόμμεος. Εσωτερικά οι ιστοί γίνονται υδαρείς και αποκτούν καστανό χρώμα, διαποτίζονται με κόμμι και τελικά νεκρώνονται. Προς το τέλος της άνοιξης το φυτό επουλώνει το έλκος. Στα φύλλα σχηματίζονται κυκλικές κηλίδες που περιβάλλονται από κίτρινη άλω και στη συνέχεια πέφτουν αφήνοντας τρύπες από σκάγια.

Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο εξέρχεται από τα έλκη των βλαστών, τους οφθαλμούς και τα κεντριά την άνοιξη με υγρό καιρό και μολύνει μόνο τα νεαρά φύλλα. Το φθινόπωρο, με την έναρξη των βροχών, λαμβάνουν χώρα οι μολύνσεις των κλάδων, των οφθαλμών και των κεντριών.

Καρκίνος

Παθογόνο: Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens

Συμπτώματα: Σχηματισμός όγκων σε διάφορα μέρη του φυτού και ιδιαίτερα στο λαιμό και τη ρίζα. Οι όγκοι αρχικά είναι μαλακοί και υπόλευκοι, ενώ σιγά σιγά γίνονται σκληροί και σκούροι, με τραχιά και ανώμαλη επιφάνεια. Το φθινόπωρο-χειμώνα νεκρώνονται και αποδιοργανώνονται ενώ την επόμενη άνοιξη σχηματίζονται καινούριοι. Τα ασθενή δέντρα γίνονται καχεκτικά, χλωρωτικά, δίνουν μικρή παραγωγή και πολλές φορές ξεραίνονται, ενώ οι ζημιές είναι ιδιαίτερα σοβαρές στα νεαρά δέντρα.

Συνθήκες ανάπτυξης: Το βακτήριο επιβιώνει στους όγκους και στο έδαφος και μολύνει τον ξενιστή του μέσω πληγών. Η μεταφορά του γίνεται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία, ζώα και έντομα, με το νερό και το έδαφος. Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης είναι οι θερμοκρασίες 14-28°C.

Νεκρωτική δακτυλιωτή κηλίδωση (ίωση)

Συμπτώματα: Η δημιουργία δακτυλιωτών κηλίδων στα φύλλα, που εξελίσσονται σε νεκρωτικές και πέφτουν αφήνοντας τρύπες από σκάγια. Αμέσως μετά τη μόλυνση, παρατηρείται καθυστερημένη και αραιή ανάπτυξη των φύλλων, που γίνονται μικρά, παραμορφωμένα και έχουν ανώμαλη επιφάνεια. Τα άνθη είναι επίσης παραμορφωμένα και συνήθως δεν παράγουν καρπούς. Ο ιός μεταδίδεται με εμβολιασμό, σπόρο, γύρη, με το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό, με ακάρεα και νηματώδεις.

Νανισμός της δαμασκηνιάς (ίωση)

Συμπτώματα: Καθυστέρηση στην έναρξη της βλαστήσεως, νανισμό των βλαστών και βραχυγονάτωση. Τα φύλλα γίνονται σκληρά, με κυματοειδή περιφέρεια, κάμπτονται προς τα πάνω και το έλασμα εμφανίζει ποικιλόχρωση.

ΘΡΕΨΗ - Βασική λίπανση

Η βασική λίπανση με τύπους λιπασμάτων που περιέχουν τα 3 κύρια θρεπτικά στοιχεία Ν, Ρ, Κ σε αναλογία 2:1:2 είναι κατάλληλη για την κερασιά, εκτός και αν η ανάλυση εδάφους υποδεικνύει διαφορετικά. Με τη βασική λίπανση παρέχονται στην κερασιά το 1/5-1/4 του απαιτούμενου αζώτου και ολόκληρες οι ποσότητες φωσφόρου και καλίου. Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο του ληθάργου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση των λιπασμάτων.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για τη βασική λίπανση της κερασιάς είναι:

•    Οργανοχημικά κοκκώδη λιπάσματα ECO plant FOOD τύποι NPK 12-5-6, 8-3-3, 7-5-12 και 4-6-10

•    Οργανικά κοκκώδη λιπάσματα BIOFERTIN τύποι NPK 10-4-3 και 6-8-15

ΘΡΕΨΗ - Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση της κερασιάς επιδιώκεται να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες της καλλιέργειας που δε συμπεριλήφθηκαν στη βασική λίπανση αλλά και να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Η υπολειπόμενη ποσότητα αζώτου που δε δόθηκε κατά τη βασική λίπανση δίνεται επιφανειακά με το πρώτο πότισμα μετά τη συγκομιδή. Στην περίπτωση μεταφύτευσης νεαρών δέντρων είναι καθοριστικής σημασίας η σωστή εγκατάστασή τους και η δημιουργία γερής ρίζας.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την επιφανειακή λίπανση της κερασιάς είναι:

•    Υδατοδιαλυτά NPK λιπάσματα FAST GROW drip με ιχνοστοιχεία μόνο για υδρολίπανση

•    Οργανοχημικό λίπασμα - Ενεργοποιητής εδάφους με ασβέστιο και βόριο STRONG-CaB

•    Βιοδιεγέρτης ριζοβολίας με ωφέλιμους μικροοργανισμούς RIZOBAC

ΘΡΕΨΗ - Διαφυλλική λίπανση

Η εφαρμογή διαφυλλικών ψεκασμών με υδατοδιαλυτά και υγρά λιπάσματα και προϊόντα θρέψης στα κρίσιμα στάδια καλλιέργειας της κερασιάς έχει πολύ σημαντικά οφέλη. Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα είναι άμεση, η ποσότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων μικρή και επιπλέον επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτός ο συνδυασμός των λιπασμάτων με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, δεν προστίθεται εργατικό κόστος και καύσιμα για την εφαρμογή.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ διαθέτει μεγάλη γκάμα λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης κατάλληλων για τη διαφυλλική λίπανση της κερασιάς:

•    Υδατοδιαλυτά λιπάσματα FAST GROW plus

•    Υδατοδιαλυτά λιπάσματα FAST GROW plus

•    Υγρά λιπάσματα GROWER

•    Υγρό λίπασμα DOUBLE 3-20-18 με εκχύλισμα φυκιών και ιχνοστοιχεία

•    Φυσικός βιοδιεγέρτης ανάπτυξης και βελτίωσης του καρπού PERFECT

•    Φυσικός βιοδιεγέρτης ωρίμανσης BRIX-IN

•    Εκχύλισμα φυκιών ACADIAN

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ιχνοστοιχεία

Για την πρόληψη των τροφοπενιών που εμφανίζονται στην κερασιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μίγματα ιχνοστοιχείων που περιέχουν όλα τα απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών ιχνοστοιχεία. Επειδή τα περισσότερα ιχνοστοιχεία των μιγμάτων βρίσκονται σε χηλική μορφή, η αφομοίωσή τους από τα δέντρα είναι πολύ γρήγορη και γι' αυτό είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της εμφάνισης τροφοπενιών.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την κάλυψη των αναγκών σε μικροστοιχεία της κερασιάς προτείνει:

•    ELEM-MIX

•    DIA-MIX

•    COMBI-MIX

•    MULTI-MIX

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ασβέστιο

Η επάρκεια ασβεστίου στην κερασιά είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της σκληρότητας της σάρκας των καρπών ώστε να μη σχίζονται και να είναι ανθεκτικοί στις ασθένειες. Έλλειψη εμφανίζεται σε όξινα εδάφη ή σε εδάφη όπου η σχέση ασβεστίου/μαγνησίου είναι πολύ χαμηλή και προκαλεί υποβάθμιση των καρπών και απώλεια της εμπορικής τους αξίας.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ στην πρόληψη και αντιμετώπιση της τροφοπενίας ασβεστίου στα μήλα περιλαμβάνουν τα σκευάσματα:

•    Ειδικό υγρό λίπασμα DYNAMIC

•    Ειδικό υγρό λίπασμα FORTICAL

•    Υγρό λίπασμα ασβεστίου με αμινοξέα AMINA-CAL

•    Οργανοχημικό λίπασμα - Ενεργοποιητής εδάφους με ασβέστιο και βόριο STRONG-CaB

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ψευδάργυρος

Η τροφοπενία ψευδαργύρου στην κερασιά προκαλεί ελλιπή έκπτυξη οφθαλμών και υπανάπτυκτη βλάστηση με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της παραγωγής.

Τα σκευάσματα ψευδαργύρου που προτείνει η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την καλλιέργεια της κερασιάς είναι:

•    Χηλικός ψευδάργυρος ELEM-ZN

•    Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου με αμινοξέα AMINA-ZN

•    Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου-βορίου-μολυβδαινίου με αμινοξέα AMINA-ZiBoMo

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Βόριο

Η τροφοπενία βορίου παρατηρείται συχνά στην κερασιά και προκαλεί χλώρωση των φύλλων με αποτέλεσμα να μην μπορεί το δέντρο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες θρέψης του.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας βορίου στην κερασιά προτείνει:

•    Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου-βορίου-μολυβδαινίου με αμινοξέα AMINA-ZiBoMo

•    Υγρό λίπασμα βορίου BORONIL

•    Υγρό λίπασμα βορίου με εκχύλισμα φυκιών SEABOR

•    Λίπασμα Βορίου σε υδατοδιαλυτή σκόνη ELEM-B

•    Μίγμα Βορίου-Αμινοξέων σε υδατοδιαλυτή σκόνη DIA-B

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Μαγγάνιο

Η τροφοπενία μαγγανίου στην κερασιά προκαλεί μειωμένη φωτοσύνθεση και χλώρωση των φύλλων με αποτέλεσμα να μην μπορεί το δέντρο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες θρέψης του.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας μαγγανίου στην κερασιά προτείνει:

•    Υγρό λίπασμα μαγγανίου με αμινοξέα ΑΜΙΝΑ-Μn

•    Λίπασμα μαγγανίου σε υδατοδιαλυτή σκόνη ELEM-Mn

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Σίδηρος

Έλλειψη σιδήρου στην κερασιά προκαλεί χλώρωση των φύλλων και σε σοβαρές περιπτώσεις φυλλόπτωση, με αποτέλεσμα το δέντρο να μην μπορεί να φωτοσυνθέσει ικανοποιητικά.

Η HUMOFERT ABETE για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τροφοπενίας σιδήρου στην κερασιά προτείνει:

•    Χηλικός σίδηρος FERRUM

•    Χηλικός σίδηρος FERILION

•    Χηλικός σίδηρος ELEM-FE

•    Υγρό λίπασμα σιδήρου με αμινοξέα AMINA-FE

ΕΧΘΡΟΙ

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από βλαστορύκτη ή καρπόκαψα προτείνει:

 • Μικροβιακό διάλυμα BACTAMIN

Για την προστασία από το βλαστορύκτη και την καρπόκαψα με BACTAMIN σημαντικό ρόλο παίζει η παρακολούθηση του πληθυσμού με τη χρήση φερομονικών παγίδων. Εφαρμογές με BACTAMIN κατά των διαχειμαζουσών προνυμφών γίνονται το χειμώνα με ψεκασμούς του κορμού και των βραχιόνων μέρες που οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από 10°C και αρχές της άνοιξης με ψεκασμούς των βλαστών. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται για κάθε γενιά.

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από μύγα της κερασιάς, ψώρα του San Jose, σφαιρολεκάνιο, καλιρόη, τετράνυχο, κλεωνό, σκολύτη και καπνώδη προτείνει:

 • Μικροβιακό διάλυμα BIOGUN
 • Διαφυλλικό λίπασμα με εντομοαπωθητική δράση PLANT CARE

Η εφαρμογή των BIOGUN και BIOARM για προστασία της κερασιάς από τους εχθρούς της μπορεί να συνδυαστεί με φυσικούς εχθρούς.

Στην προστασία από τη μύγα της κερασιάς ή ραγολέτιδα με εφαρμογή του BIOGUN βοηθάει η χρήση κίτρινων κολλητικών παγίδων ή παγίδων με αμμωνία ως ελκυστικό.

Για προστασία από την ψώρα του San Jose εφαρμόζονται τα BIOGUN και BIOARM στα μέσα Μαΐου κατά των νεαρών ερπουσών προνυμφών 1ου σταδίου, στα μέσα Ιουνίου κατά της 2ης γενιάς και στα μέσα Οκτωβρίου κατά της 3ης γενιάς.

Για επιτυχημένη προστασία από τον τετράνυχο πρέπει να γίνεται έλεγχος στους οπωρώνες και επέμβαση με BIOGUN μόλις ο πληθυσμός ξεπεράσει το κατώφλι οικονομικής ζημίας (5 τετράνυχοι ανά φύλλο).

Για την προστασία από τον κλεωνό με BIOGUN πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των χόρτων του οπωρώνα από το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού έως την άνθηση, ενώ το BIOGUN εφαρμόζεται και στο έδαφος κατά τις βραδινές ώρες.

Στην προστασία με BIOGUN από το σκολύτη βοηθάει η διατήρηση των δέντρων σε καλή κατάσταση, ενώ επίσης συνιστώνται η κοπή των προσβεβλημένων κλάδων και η ανάρτηση παγίδων ωοτοκίας.

Το BIOGUN εφαρμόζεται με ψεκασμό για προστασία από τον καπνώδη την άνοιξη και το καλοκαίρι κατά των ακμαίων ενώ οι προνύμφες αντιμετωπίζονται με πότισμα με BIOGUN γύρω από το λαιμό. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πικραμυγδαλιά ως ανθεκτικό υποκείμενο ενώ σε μικρούς οπωρώνες τα ακμαία μπορούν να συλλέγονται και να θανατώνονται. Δέντρα που λιπαίνονται και αρδεύονται σωστά δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές προσβολές.

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από μαύρη αφίδα, ψώρα του San Jose και σφαιρολεκάνιο προτείνει:

 • Μικροβιακό διάλυμα BIOARM
 • Διαφυλλικό λίπασμα με εντομοαπωθητική δράση PLANT CARE

Ο πληθυσμός της πράσινης αφίδας μπορεί να ελεγχθεί με τη χρήση κίτρινων κολλητικών παγίδων και με την οπτική παρακολούθηση του φυλλώματος. Η εφαρμογή του BIOARM πρέπει να γίνει με την εμφάνιση των πρώτων ατόμων. Επίσης συνιστάται ο έλεγχος των ζιζανίων και η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την αντιμετώπισή της.

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από κομβονηματώδεις προτείνει:

 • Μικροβιακό διάλυμα BIONEM
 • Μικροβιακό εμβόλιο σε μορφή σκόνης BIONEM-S
 • Λίπασμα με απωθητική προς τους νηματώδεις δράση ROOT CARE

Η προστασία από τους νηματώδεις με BIONEM ή BIONEM-S γίνεται με εφαρμογές από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Επιπλέον πρέπει να χρησιμοποιείται υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό ενώ και η ηλιοαπολύμανση του χωραφιού βοηθάει.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από εξώασκο, κορύνεο, κυλινδροσπορίωση, ανθράκωση και μονίλια προτείνει:

 • Μικροβιακό διάλυμα LEAF POWER
 • Χηλικός χαλκός ELEM-CU σε σκόνη
 • Μίγμα χαλκού-αμινοξέων DIA-CU σε σκόνη
 • Υγρό λίπασμα θείου SLUD
 • Υγρό λίπασμα όξινου ανθρακικού καλίου RIMAS
 • Υγρό λίπασμα φωσφονικής ένωσης καλίου GROWER 0-29-26
 • Υγρό λίπασμα με φωσφονική ένωση καλίου DOUBLE

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από βερτιτσιλλίωση, φυτόφθορα και σηψιρριζίες προτείνει:

 • Μικροβιακό διάλυμα BACTILIS
 • Μικροβιακό διάλυμα TRI-ACTIVE
 • Μικροβιακό διάλυμα SUCCOR
 • Μικροβιακό εμβόλιο σε μορφή σκόνης BACTILIS-S
 • Υγρό λίπασμα φωσφονικής ένωσης καλίου GROWER 0-29-26

Η HUMOFERT ABETE για προστασία της κερασιάς από βακτηριακό έλκος και καρκίνο προτείνει:

 • Χηλικός χαλκός ELEM-CU σε σκόνη
 • Μίγμα χαλκού-αμινοξέων DIA-CU σε σκόνη
 • Μικροβιακό διάλυμα LEAF POWER

Η HUMOFERT ABETE για εμπλουτισμό του εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς μετά από ηλιοαπολύμανση ή χημική απολύμανση προτείνει:

 • Υγρό εδαφοβελτιωτικό διάλυμα LIVE SOIL
 • Υγρό εδαφοβελτιωτικό διάλυμα SUPER SOIL

Επικοινωνία

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061  Fax. 210 281 7971
e-mail : info@humofert.gr

facebooktweetergooglein

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές

Πνευματικά δικαιώματα HUMOFERT ΑΒΕΤΕ © 2015. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος