Αν και αποτελεί βασική αρχή για εμάς ότι η "ΕΡΕΥΝΑ δεν περιορίζεται" , εντούτοις οι θεματικοί τομείς έρευνας που ενδιαφέρουν τη HUMOFERT ABETE συνοψίζονται ακολούθως. Φυσικά το τμήμα R&D είναι πάντα πρόθυμο να διεισδύσει και σε άλλα ερευνητικά πεδία αρκεί αυτά να συνάδουν με το αντικείμενο, το σκοπό και τα ενδιαφέροντα της εταιρείας.

 

Γεωργία

 • Γεωργία ακριβείας 
 • Βιολογική γεωργία 
 • Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα 
 • Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου 
 • Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κτηνοτροφία

 • Βιολογική κτηνοτροφία
 • Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου 
 • Αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Βιοτεχνολογία

 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ιστοκαλλιέργειας σε δύσκολα είδη. 
 • Παραγωγή in vitro υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Παραγωγή δευτερογενών μεταβλητών με κυτταροκαλλιέργειες και μικροοργανισμούς 
 • Παραγωγή νέου γενετικού υλικού φυτών με μεθόδους γενετικής μηχανικής για βελτίωση ή ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών όπως: βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών και θρεπτικής αξίας, αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε ξηρασία, αντοχή σε έντομα, ασθένειες και ζιζανιοκτόνα. 
 • Γονοτυπικός χαρακτηρισμός ζωικών πληθυσμών. Εισαγωγή γονότυπων ανθεκτικών σε παθογόνα (π.χ. Prions) για βελτίωση /διασφάλιση της υγείας. Μεταφορά παθογόνων σε άλλα είδη για μελέτη των γενετικών φραγμών σε επίπεδο είδους (species barrier). 
 • Ενσωμάτωση βιοπληροφορικής / υπολογιστικών μεθόδων στη μοντελοποίηση βιολογικών διεργασιών. Δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων, ιδιαίτερα στον περιβαλλοντικό τομέα. 
 • Λειτουργική γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική έρευνα, διαλεύκανση μηχανισμών γενετικού και επιγενετικού ελέγχου που συνδέουν γονότυπο-φαινότυπο. 
 • Δομική γονιδιωματική και δομική πρωτεομική για την αποσαφήνιση του μηχανισμού μακρομοριακών πρωτειϊνικών στόχων ή πρωτεϊνικών συμπλόκων που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα μεταβολικά μονοπάτια βιοτεχνολογικού και ιατρικού ενδιαφέροντος. 
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση γενετικά τροποποιημένων φυτών. 
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών ελέγχου σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού: ταυτοποίηση αγρίων πληθυσμών, παραδοσιακών ποικιλιών και πολλαπλασιαστικού υλικού, ποιοτικός έλεγχος σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Ανάπτυξη μοριακών δεικτών και μοριακή βελτίωση φυτών: Αναγνώριση φυτικών γονότυπων με μοριακούς δείκτες, αξιοποίηση στη συμβατική βελτίωση, σύνταξη γενετικών χαρτών. 
 • Αποτίμηση γενετικών πόρων και βιοποικιλότητας με συντήρηση υπαρχόντων και δημιουργία νέων υποδομών όπως π.χ: ex-situ εθνικές τράπεζες γενετικού υλικού και ζωικού κεφαλαίου αναφοράς.
 • Μοριακή αποτύπωση της βιοποικιλότητας του δευτερογενούς μεταβολισμού αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 
 • Αποτύπωση της χημειοποικιλότητας ελληνικών φυτών και διερεύνηση της εντομοκτόνου και μικροβιοκτόνου δράσης κύριων συστατικών τους.
 • Αποτύπωση της βιοποικιλότητας της ελληνικής επικράτειας. 
 • Απομόνωση και χαρακτηρισμός σημαντικών γονιδίων, χαρακτηρισμός μικροβιακών πληθυσμών απ’ ευθείας από περιβαλλοντικά δείγματα ή δείγματα τροφίμων χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια σε θρεπτικά μέσα. 
 • Αποτύπωση των βασικών μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών σε φυτοπαράσιτα μεγάλης οικονομικής σημασίας.

Περιβάλλον

 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και μεθόδων διαχείρισης/ αξιοποίησης γεωργικών, βιομηχανικών και αστικών στερεών/ υγρών αποβλήτων και αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή/και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Κλίμα, Κλιματικές μεταβολές και κλιματική αλλαγή, φυσικοί κίνδυνοι –καταστροφές
 • Περιβαλλοντική Νοημοσύνη
 • Βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση και αποτίμηση οικοσυστημάτων και του φυσικού κεφαλαίου στην Ελλάδα

Τρόφιμα

 • Υγιεινή διατροφή: ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων
 • Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στη Βιομηχανία Τροφίμων

Φαρμακευτικά/Καλλυντικά προϊόντα

 • Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Εκμετάλλευση (εγχώριου ή μη) φυτικού πλούτου στην ανάπτυξη φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων φυτικής προέλευσης

Τεχνολογία Υλικών

 • Νανοτεχνολογία και νανοεπιστήμες
 • Ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία, με βελτιωμένες ιδιότητες.
 • Νανο-υλικά για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με βελτιωμένες ιδιότητες

Πληροφορική/Αυτοματισμοί

 • Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless). Τεχνολογίες ανάπτυξης ασύρματων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, εξυπηρετούμενων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διαχείριση ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση, διασύνδεση αντικειμένων, σύνθεση δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες.
 • Έρευνα και Εφαρμογή συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Knowledge Management με τη χρήση Αυτοματισμών στην Αγροτική παραγωγή
 • Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας με το Περιβάλλον