ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αύξηση βαθμών brix
Αύξηση αποδόσεων