ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Δράση Εθνικής εμβέλειας: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς

Δράση Εθνικής εμβέλειας: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς

Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 2012 Calls (Single Stage)

Δράσεις προώθησης στην απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις "Vouchers for SMEs"