ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015

  • "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΕΠΑΝ ΙΙ) και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.)
  • Άξονας Προτεραιότητας 1: "Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη"
  • Δράση Εθνικής εμβέλειας: Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες